Illa Plana

Allò que coneixem com a illa Plana és un illot  situat a l’interior del port de Maó, proper a l’antiga península de sant Felipet, avui illa de Llatzeret. Té forma allargada de NW a SE i una extensió de 10.000 m2. Antigament es coneixia com a s’Illeta; posteriorment va esser anomenada illa de la Quarantena, perquè els anglesos hi van instal·lar el primer llatzeret de Menorca. Les primeres construccions que s’hi van fer eren molt simples, provisionals. En finalitzar l’ocupació britànica s’hi va bastir un edifici central de dos cossos i un sol pis, que es va conservar fins ben entrat el segle XX, quan va esser enderrocat per construir-hi unes instal·lacions militars de l’Armada, de fa uns anys abandonades i de les quals hi queda una casa moderna; es conserven, també, els fonaments de les construccions anteriors, un polvorí i un magatzem a l’extrem NW, possiblement part de les construccions primitives, però transformades al primer terç del segle XX. Tot el conjunt presenta un estat d’abandonament total. Davant d’aquesta situació i aprofitant la conjuntura d’una remodelació d’usos del port, Amics de la Mar Port-Maó presenta el següent esborrany d’idees per a un pla d’usos de l’illot. A nivell global,  proposam recuperar-lo socialment i integrar-lo en el conjunt del port de Maó, tot convertint-lo en un espai destinat a la conservació del patrimoni històric marítim de Menorca, amb un programa a llarg termini, que comprengui les següents actuacions i activitats:

  • Com a actuació prèvia s’hauria de posar en condicions l’edifici modern que hi ha al centre de l’illa, per tal que servís de centre i lloc de feina per a les tasques a desenvolupar.
  • Una volta instal·lats allà, la primera tasca haurà d’esser la neteja de vegetació i fems, talment quedin a la vista les restes i les estructures existents.

Una segona fase ha de comprendre tot un seguit d’actuacions, algunes de les quals es poden fer simultàniament: -Estudi de les restes existents. -Recerca documental, que ens informi de les antigues construccions i la seva història. -Posar en condicions l’edifici NW per tal que pugui acollir una mostra visitable d’embarcacions antigues. -Muntar un de taller de restauració, en base a la maquinària i eines de fusteria, actualment, instal·lades a l’isla Pinto. -Construir un llenegall per poder entrar les barques al taller, tot procurant que sigui el més discret possible;  s’estudiarà una ubicació que no afecti les restes històriques. -Implantar una línia d’amarratges per a barques tradicionals a la ribera NE de l’illot.

  • -Un darrer pas ha d’esser valorar la possibilitat de fer algun tipus de restitució dels edificis antics, amb els materials conservats.

Proposam, per tant, que l’antiga illa de la Quarantena es converteixi en el centre per a les embarcacions històriques del port i sigui lloc de trobades d’embarcacions tradicionals a nivell local, insular i, fins i tot, de la Mediterrània occidental. Desitjam, finalment, convertir-la  en un espai segur per a activitats marineres i didàctiques relacionades amb la mar i, en diverses formes, col·laborar amb altres entitats que fan activitats dins el mateix àmbit: vela lleugera, rem, caiacs, etc., sense interferir les normals activitats del port.

Els comentaris estan tancats.